แพรวพิชชา ตีรวัฒน์

รู้อะไรไม่เท่ารู้งี้

วิเคราะห์วิกฤติของระบบการศึกษาไทย ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19

โควิดทำพิษการศึกษา ปัญหาที่เราทุกคนต้องตระหนักและร่วมมือกันแก้ไข