อนงค์นุช อุ่นโสดา

นักศึกษาสาขาวารสารศาสตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

5 วิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ